کاریابی-مشاوره شغلی
تجارت همیشه به تو احتیاج دارد
کار پیش روی شماست
کاریابی طاهر گستر ماده 80 کاریابی بابلسر
  ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. ادگار‌ آلن‌پو  

آیین نامه اجرایی بند " و " ماده (80) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (سال 90 لغلیت 94)

ماده 1 – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف – کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی که در ماده (3) قانون کار و بند (4) ماده (2)قانون تامین اجتماعی تعریف شده است و اداره کارگاه وموسسات موضوع این آیین نامه را بر عهده دارد.

ب – نیروی کار جدید : کسی که در مراکز خدمات اشتغال وموسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی(طاهرگسترشمال در شهرستان بابلسر)  دارای مجوز فعالیت از وزارت کار وامور اجتماعی ، به عنوان جوینده کار ثبت نام نموده است .

ج – کارگاهها و موسسات مشمول این آیین نامه : کارگاههای خصوصی وتعاونی دایر موضوع ماده (4) قانون کار و بند (3) ماده (2)قانون تامین اجتماعی و یا کارگاههای دارای مجوز فعالیت از مراجع رسمی.

د – صندوق حمایتی : صندوق تامین اجتماعی

ماده 2 – کارفرمایان کارگاهها وموسسات مشمول این آیین نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کاروامور اجتماعی ،نیروی کارجدید راعلاوه بر نیروی کارموجود به کارگمارند ، باید مراتب را به ادارات کار وامور اجتماعی اعلام نمایند .(این کار توسط کاریابی مربوطه صورت خواهد گرفت)

ماده 3 – کارفرمایان کارگاهها و موسسات مشمول این آیین نامه پس از اعلام نیاز و جذب نیروی کار جدید و حفظ اشتغال کارگاه ، مطابق جدول ذیل از تخفیف حق بیمه سهم کارفرما موضوع ماده (28) قانون تامین اجتماعی ، بابت نیروی کار جدید در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد.

 

سال بهره مندی

 

میزان تخفیف در حق بیمه

 سهم کارفرما

 

میزان حق بیمه پرداختی

 توسط دولت

 

میزان حق بیمه پرداختی

 توسط کارفرما

اول

(1390)

90%

18%

2%

دوم

(1391)

80%

16%

4%

سوم

(1392)

70%

14%

6%

چهارم

(1393)

60%

12%

8%

پنجم

(1394)

50%

10%

10%

تبصره- به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید و افزایش اشتغال در سطح بنگاههای اقتصادی ، سال پایه اجرای این آیین نامه مبنای تعیین میزان تخفیف اعمالی برای ابتدای سال برخورداری کارفرمایان از تخفیف بیمه ای خواهد بود که در سالهای آینده مطابق جدول اعلامی کاهش می یابد. 

ماده 4 – مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاههای موضوع بند (ج) ماده(1) این آیین نامه به شرح ذیل تعیین می گردد:  

الف – در کارگاههای دایر، دارای فهرست بیمه و بازرسی ، بیشترین تعداد بیمه شدگان سال گذشته(89) آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما به صندوق .(از زمان درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه) 

ب – در کارگاههای جدیدالتاسیس که در طول برنامه پنجم دایر می شوند ، تعداد کارکنان مندرج در فهرستهای ارسالی کارفرما به صندوق در بازده زمانی مشخص سه ماهه و بازرسی انجام شده توسط صندوق هرکدام که بیشتر باشد . 

تبصره 1 – کارفرمایی که به واسطه دریافت تسهیلات اشتغالزایی و موارد مشابه ، متعهد به بکارگیری نیروی کار جدید گردند، می توانند علاوه بر انجام تعهدات یادشده و در صورت بکارگیری نیروی کار جدید ،با رعایت این آیین نامه از تخفیفات بیمه ای برخوردار گردند . 

تبصره 2 – در صورت هرگونه تغییر درنوع شخصیت کارفرما(حقیقی یا حقوقی) نیروهای قبلی نیز جزو نیروی کار موجود محسوب می شوند . 

تبصره 3 – نیروی کاری که در طول برنامه چهارم توسعه به مدت پنج سال از معافیتهای بیمه ای موضوع ماده (49) برنامه سوم توسعه و ماده (103) برنامه چهارم توسعه برخوردار شده اند از شمول این ایین نامه خارج می باشند. نیروی کاری که کمتر از پنج سال ازتخفیفات یاد شده بهره مند گردیده اند، مجموعا تا سقف پنج سال مشمول مفاد ماده (3) این آیین نامه خواهند شد. 

ماده 5 و ماده 6 موضوع این آیین نامه ، تکالیف مربوط به دستگاههای دولتی و سازمانهای ذیربط آن است . 

ماده 7 – اگر به هرطریقی برای شعب تامین اجتماعی محرز گردد که نیروی کارجدید معرفی شده خارج از طریق ادارات کارواموراجتماعی و یا مراکز کاریابی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آیین نامه اشتغال بکار نداشته است ، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آیین نامه محروم و وزارت کار وامور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ضرر و زیان وارده را از وی مطالبه و وصول نمایند.

آندسته کارفرمایان محترمی که شرایط فوق را دارا می باشند با مراجعه به موسسه کاریابی طاهرگستر شمال می توانند حداقل بمدت 4 سال از مزایای معافیت تامین اجتماعی سهم کارفرما در برنامه پنجم توسعه (ماده 80) بهره مند شوند . فرصت را از دست ندهید .

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به کاریابی طاهر گستر شمال می باشد طراحی و برنامه نویسی شرکت بهین اندیش خزر