کاریابی-مشاوره شغلی
تجارت همیشه به تو احتیاج دارد
کار پیش روی شماست
  مرد بزرگ برخود سخت می گیرد و مردکوچک به دیگران. کنفوسیوس  
تاریخچه قانون کار :
کارگر کیست ؟ ماده 2 قانون کار
کارفرما کیست ؟ ماده 3 قانون کار
تعریف کارگاه چیست ؟ ماده 4 قانون کار
تعریف قرارداد کار : ماده 7 قانون کار
شروط لازم برای صحت قرارداد در زمان عقد قرارداد : ماده 9 قانون کار
ذکر چه مواردی در قرارداد کار الزامی است ؟ ماده 10 قانون کار
دوره آزمایشی کار چیست ؟ ماده 11 قانون کار
تغییر در مالکیت کارگاه بر قرارداد کار چه تاثیری دارد ؟ ماده 12 قانون کار
وظایف کارفرما (مقاطعه دهنده ) و پیمانکار (مقاطعه کار در قبال کارگر چیست ؟ ماده 13 قانون کار
تعلیق قرارداد کار چگونه است ؟ ماده 14 قانون کار
درچه صورتی قرارداد به حالت تعلیق در می آید؟ ماده 15 و16 و17و18 و 19 و20قانون کار
درچه صورتی قرارداد کار خاتمه می یابد ؟ ماده 21 قانون کار
سایر موارد قانونی پس از خاتمه قرارداد کار ؟ ماده 22 ،23 ،24 ،25 و26 قانون کار
قانون انضباطی محل کار : ماده 27 قانون کار
جبران خسارت از هرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار چگونه است ؟ماده 29 ، 30 ، 31 ، 32 و 33 قانون کار
حق السعی چیست ؟ ماده 34 قانون کار
مواد قانونی در باره حق السعی چیست ؟ ماده 34 تا 50 قانون کار
در باره مدت انجام کار : ماده 51 تا 61 قانون کار
درباره تعطیلات و مرخصی ها : ماده 62 تا 74 قانون کار
درباره شرایط کار زنان : ماده 75 تا 78 قانون کار
درباره حفاظت فنی و بهداشت کار : ماده 85 تا 95 قانون کار
متن کامل قانون بیمه بیکاری :
متن کامل قانون بازنشستگی :
کار سخت و زیان آور به چه کاهایی گفته می شود ؟
جزییات آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور :
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به کاریابی طاهر گستر شمال می باشد طراحی و برنامه نویسی شرکت بهین اندیش خزر